Dataansvar

Vejleby Bylaugs dataansvar

Vi opbevarer personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Det drejer sig kun om personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. 

Alle i bestyrelsen er dataansvarlige, og vi sikrer, at medlemmernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsdato for kontingent, udmeldelsesdato 

Her indsamler vi oplysninger fra de oplysningerne vi får fra dig. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling med samtykke

Formålene: 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling:

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode på op til 2 år efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

      Vi videregiver ikke personoplysninger.  

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes på www.vejlebybylaug.dk.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden. Ved væsentlige ændringsforslag, vil det blive taget op på foreningens generalforsamling.